U verklaart zich, als gebruiker van deze website, akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Alle informatie die op deze website wordt getoond is slechts als algemene informatie bedoeld. Uiteraard heeft Ryde Style al het nodige gedaan om de informatie op juistheid te controleren. Ryde Style kan echter nooit direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor alle gevolgen die op welke wijze dan ook voortvloeien uit het gebruik van deze website. Ryde Style behoudt zich het recht voor alle informatie aan te passen, zonder hiervan op voorhand nader bericht te verstrekken.

Links
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover Ryde Style geen zeggenschap of controle heeft. Ryde Style is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites. Tevens is Ryde Style niet op de hoogte van de wijze waarop deze websites om gaan met wet op de persoonsregistratie.

Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Ryde Style of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ryde Style of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Privacy
Ryde Style hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de website van Ryde Style beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Wij geven u daarbij de volgende garanties :

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on-line te realiseren
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketing doeleinden van derden aangewend
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens
  • De site maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.